Privacy en cookies

Bij het verlenen van diensten door karinjanssen.nl worden uw persoonsgegevens verwerkt. In deze privacyverklaring leest u hoe met uw persoonsgegevens omgegaan wordt.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Naam: karinjanssen.nl
Rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak
KvK-nummer: 09191485
Adres: De Bongerd 4 – 6584 DH  Molenhoek Lb
Telefoonnummer: 06 81 906 906
E-mailadres: kj@karinjanssen.nl

Verkrijgen van persoonsgegevens
Als u gebruik maakt van de diensten van karinjanssen.nl verstrekt u ons persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een algemeen overleg, inventarisatiegesprek, via website, e-mail, telefonisch contact of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van een project.

Persoonsgegevens
karinjanssen.nl kan de volgende categorieën van persoonsgegevens verwerken:
·      Contactgegevens, zoals NAW-gegevens en telefoonnummer
·      Digitale (contact)gegevens, zoals e-mailadres, gegevens van cross-platform-berichtendiensten, IP-adres en geolocatie
·      Gegevens nodig voor toegang tot bijvoorbeeld websites en andere digitale omgevingen in het kader van een verleende opdracht
·      Overige gegevens die nodig zijn om een verleende opdracht te kunnen uitvoeren

Doeleinden
karinjanssen.nl verwerktdeze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
·      Het onderhouden van contact
·      Het op een goede en efficiente manier kunnen verlenen van diensten
·      Verbetering van de dienstverlening
·      Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning en offertes
·      Facturering, het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
·      Nakoming van wettelijke verplichtingen of rechterlijk bevel
·      Het voeren van geschillen
·      Marketing en PR

Grondslagen
– Overeenkomst
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot de (potentiële) dienstverlening.
– Wettelijke plicht
Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.
– Eigen legitiem belang
Tevens verwerkt karinjanssen.nl persoonsgegevens voor de verbetering van bedrijfsvoering, beveiliging en beheer van systemen en navolging en bescherming in het kader van juridische en financiële plichten en rechten.
– Toestemming
Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat expliciet worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van de dienstverleningkunnenpersoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden die worden ingeschakeld in algemene zin en/of ten behoeve van de realisatie van een project. Deze derden mogen uw persoonsgegevens dan ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

karinjanssen.nl zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider Antagonist die gevestigd is in Nederland. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google LLC., WhatsApp Inc., Microsoft Inc., LinkedIn Corporation, Facebook Inc., Twitter Inc. en The Rocket Sience Group LLT d/b/a/ MailChimp in het contact met u. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Bewaringstermijn gegevens
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten omwille van wettelijke bewaarplichten wel langer bewaard blijven. Zo zullen facturen en betalingsgegevens als gevolg van de fiscale bewaarplicht 7 jaar bewaard worden.

Hoe karinjanssen.nl uw gegevens beveiligt
karinjanssen.nl vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens beveiligd zijn tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Profilering
Van de informatie die over u wordt verzameld worden tijdens de projectduur geen gedragsanalyses gemaakt voor commerciële doeleinden.

Persoonsgegevens die afkomstig zijn uit het gebruik van bronnen zoals de website en MailChimp (om u in een algemeen commercieel kader te informeren of uit te nodigen) kunnen wel gebruikt worden voor gedragsanalyse. Dit om u eventueel gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

Cookies
– Functioneel
Op de website(s) van karinjanssen.nl worden functionele cookies gebruikt om de website te laten te werken.
– Analytisch
Op de website(s) van karinjanssen.nl worden analytische cookies gebruikt om de online gebruikerservaring te verbeteren.
– Tracking
Tracking-cookies worden geplaats op grond van toestemming.

Uw rechten
U heeft het recht om een verzoek te doen uw persoonsgegevens in te zien. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u karinjanssen.nlverzoeken om overdracht van uw persoonsgegevensof kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: hallo[at]karinjanssen.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan karinjanssen.nlweten. Het ligt geenszins in de bedoeling uw vertrouwen te schaden. Mocht dit toch gebeurd zijn en een contact hierover niet tot een oplossing leiden, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door karinjanssen.nl worden aangepast. Nieuwe versies worden op de website gepubliceerd. Wij radenu daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in januari 2019.

© 2007 – 2023 | karinjanssen.nl